Skip to main content

Nieuws

Hoogspanningsmasten langs Almere Overgooi?

Geschreven op .

Netbeheerder TenneT heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gevraagd een ruimtelijke procedure te starten in verband met de aanleg van een extra 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. De eerste stap in deze procedure is het uitvoeren van een (ruimtelijke) verkenning. De aankondiging en het volledige document kunt u hier lezen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-diemen-lelystad-en-ens

Het zoekgebied is een ruim genomen gebied tussen de hoogspanningsstations die verbonden moeten worden. Dit zoekgebied is globaal  angegeven en geeft een indicatie van de “oplossingsruimte”. Het zou kunnen betekenen dat ook ten zuidoosten van Almere, Almere de Velden, Almere Haven, Almere Overgooi, Almere Hout en Almere Oosterwold hoogspanningsmasten zouden kunnen komen. Wij hebben in Oktober 2022 een zienswijze geven over de inpassing van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Flevoland. Onlangs zijn een aantal tracés zijn gedefinieerd voor nader onderzoek. Enkele van deze tracés lopen door het Gooimeer langs Almere Haven en Almere Overgooi zoals onderstaande figuur laat zien:

hoogspanningStandpunt BVO

Daar zijn wij het niet mee eens en we kunnen tot 20 april weer een zienswijze indienen. Deze zal onveranderd als volgt samenvattend luiden:

 1. Almere heeft een grootse woningbouw ambitie, waarbij naar de noordwesthoek en ten zuidoosten van de stad wordt gekeken en gepland. Ten zuidoosten van de stad liggen daarnaast ook grote recreatiegebieden voor Almeerders.
 2. Drie tracés (groen, geel en oranje) omsingelen Almere en worden langs en door de wijken van Almere Haven en omstreken geleid. Dit bederft het landschap en woonkwaliteit van omwonenden en vermindert de woningbouw mogelijkheden voor Almere.
 3. Deze drie tracés (groen, geel en oranje) werken ook landschapsverstorend voor de rest van Flevoland, alsmede de Gooimeergemeenten.
 4. Teneinde de leefkwaliteit van Almeerders en Flevolanders in brede zin te waarborgen en Almeerse woningbouw ambitie niet te hinderen, moet een nieuwe hoogspanningsverbinding zoveel mogelijk samen en in parallel met de huidige hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad worden opgelost en niet ten zuiden van Almere – c.q Almere-Haven, de Velden, Overgooi, Oosterwold en Almeerderhout) lopen.
 5. Het parallel lopen aan de huidige hoogspannningsverbinding kan gepaard gaan met een tracé langs de A6. Dit is het paarse tracé dat onderzocht wordt.
 6. Voor het stedelijk gebied langs de A6 is de voorkeur dat er gekozen wordt voor een ondergrondse verbinding. (zie achtergrond hieronder)

Achtergrond ondergrondse verbinding:

 • Ondergrondse verbindingen verdienen in het algemeen volgens Tennet niet de voorkeur vanwege technische uitdagingen en kostenoverwegingen, maar TenneT heeft in 2015 aan de de minister aangegeven dat ondergrondse aanleg over een beperkte afstand (tot maximaal 10 kilometer) op een tracé technisch wel degelijk mogelijk is.
 • Bij een ander 380 KV tracé tussen Beverwijk en Bleiswijk is voor het eerst wereldwijd over een lengte van 20 kilometer een ondergrondse 380 kV-kabel aangelegd. Deze ondergrondse verbinding van in totaal 20 kilometer is verdeeld over vijf tracés. Deze vijf tracés bestaan uit twaalf parallelle kabels waardoor de totale hoeveelheid 380 kV-kabel 240 km bedraagt. De eerste twee tracés tussen Delft en Pijnacker en bij de kruising met het Noordzeekanaal zijn al enkele jaren in bedrijf. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad betreft anders dan tussen Beverwijk en Bleiswijk, volgens de huidige plannen uit slechts 2 circuits. Een circuit bestaat uit drie onafhankelijke stroomvoerende kabels of kabelbundels. Juist ook omdat er ‘slechts’ sprake is van twee circuits, is ondergrondse implementatie volgens ons gewenst en noodzakelijk om zorgvuldig met de publieke ruimte in Almere en Flevoland en de randmeren om te gaan.
 • In het te onderzoeken paarse tracé dat langs de A6 loopt, stellen wij dan ook voor dat ongeveer 9 kilometer vanaf de aansluiting N702-A6 (aansluiting Hogering op de A6) ondergronds moet lopen tot aan het knooppunt Almere (Aansluiting A27 met de A6). Dat past binnen de technische mogelijkheden die nu al zijn toegepast tussen Beverwijk en Bleiswijk.

Samenvattend

 1. Samenvattend zijn wij van mening dat het in de plannen genoemde paarse tracé de voorkeur geniet vanwege de minimale impact op het landschap en omwonenden en het feit dat dit het aanzicht op het Gooimeer en de polder ten zuidoosten van de A6 niet belast. Daarnaast
  belast dit het Flevolandse landschap het minste. De nieuwe verbinding moet zoveel mogelijk langs de bestaande verbinding en/of de A6 lopen en ongeveer 9 kilometer daarvan, tussen de aansluiting N702-A6 (aansluiting Hogering op de A6) moet dan ondergronds moet lopen tot aan Knooppunt Almere (Aansluiting A27 met de A6).
 2. Daarbij, de Floriade kostte reeds meer dan 100 miljoen en heeft de Almeerders weinig tot niets opgeleverd. We willen ook de Almeerse en Flevolandse politiek bewegen initiatief te nemen om een blijvend goed oplossing te vinden voor de hoogspanningsleidingen door de stad. Daar hebben de inwoners van Almere veel meer aan in plaats van omsingeld te worden door Hoogspanningsleidingen.
 3. Het Flevolandse landschap is al overbelast met windmolens. Een verdere belasting van het landschap met nieuwe hoogspanningsmasten moet geminimaliseerd worden. Dit kan het beste door deze parallel te laten lopen aan de bestaande leidingen langs de A6 tussen Muiderberg, Almere en Lelystad. En tussen Almere en Ens ook langs het bestaande tracé. De provinciale politiek wordt opgeroepen zorgvuldiger met het Flevolandse landschap om te gaan en deze keuzes te ondersteunen.